Download algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Stichting Webshop Keurmerk
 
 

Deze Algemene Voorwaarden van de Stichting Webshop Keurmerk zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond en NTO in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg (CZ) van de Sociaal-Economische Raad en treden voor de Stichting Webshop Keurmerk in werking per 1 juli 2012.
Deze Algemene Voorwaarden zullen worden gebruikt door alle leden van de Stichting Webshop Keurmerk met uitzondering van financiële diensten als bedoeld in de Wet Financieel Toezicht en voor zover deze diensten onder toezicht staan van de Autoriteit Financiële Markten.

 
ARTIKEL 1 – Definities
 

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
Dag: kalenderdag;
Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die lid is van de Stichting Webshop Keurmerk en producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een
door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.


ARTIKEL 2 - Identiteit van de ondernemer
 
Inkttoko
 
Vestigingsadres: Pijperstraat 33, 7604 KX Almelo
 
Telefoonnummer: (0546) 76 44 44 
Openingstijden: maandag t/m vrijdag 10.00 uur tot 17.00 uur
 
E-mailadres: info@inkttoko.nl
 
KvK-nummer: 59634596
BTW-identificatienummer: NL117466578B01
 
ARTIKEL 3 – Toepasselijkheid 
 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
 •  Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 •  Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 •  Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

ARTIKEL 4 - Het aanbod 
 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk  in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 3.  Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
 • de prijs inclusief belastingen;
 • de eventuele kosten van aflevering;
 • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
 • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
 • de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;
 • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs;
 • de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het basistarief;
 • indien de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
 • de wijze waarop de consument voor het sluiten van de overeenkomst van door hem niet gewilde handelingen op de hoogte kan geraken, alsmede de wijze waarop hij deze kan herstellen voordat de overeenkomst tot stand komt;
 • de eventuele talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
 • de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen;
 • de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

ARTIKEL 5 - De overeenkomst 
 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
  1. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
  2. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
  3. de informatie over bestaande service na aankoop en garanties;
  4. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering der overeenkomst;
  5. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is
  6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

ARTIKEL 6 – Herroepingsrecht bij levering van produkten 
 1. Bij de aankoop van produkten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden. Deze termijn is 14 dagen en gaat in na ontvangst van de aankoop bij de consument en de consument aangeeft af te zien van de overeenkomst en het produkt wil retourneren. Daadwerkelijke terugbetaling vindt plaats op het moment dat het produkt is terugontvangen, met inachtneming, dat verzend- en/of portokosten in mindering worden gebracht, op de terugbetaling.
 2. Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 3. Na aankoop van toners en/of cartridges dient de koper duidelijk te beoordelen, of de vermelde typenummers op de verpakking, overeenkomen met de gewenste aankoop. Aangebroken sealverpakkingen van toners en cartridges kunnen niet worden geretourneerd.
 4. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

ARTIKEL 7 - Kosten in geval van herroeping 
 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van verzendingen voor zijn rekening.
 2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping én terugontvangst van de geleverde goederen, terugbetalen, met inachtneming, dat verzend- en/of portokosten in mindering worden gebracht, op de terugbetaling.

ARTIKEL 8 - Uitsluiting herroepingsrecht
 

Indien de consument niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door de ondernemer alleen worden uitgesloten indiende ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
 1. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
  1.  die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
  2.  die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
  3.  die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
  4. aangebroken sealverpakkingen van toners en cartridges
  5.  die snel kunnen bederven of verouderen;
  6.  waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
  7.  voor losse kranten en tijdschriften;
  8.  voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
        3.    Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
 1.  betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
 2. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
 3. betreffende weddenschappen en loterijen.

ARTIKEL 9 - De prijs 
 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
  1. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
  2. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
        5.    De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.
 
ARTIKEL 10 - Conformiteit en Garantie 
 1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.

ARTIKEL 11 - Levering en uitvoering 
 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
 4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen (minus verzend- en/of verzendkosten).
 5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
 6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de consument bij de ondernemer, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

ARTIKEL 12 – Duurtransacties duur, opzegging en verlenging

Opzegging (niet van toepassing op Inkttoko)
 1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 
ARTIKEL 13 – Betaling 
 1. Voorzover niet later is overeengekomen dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na bezorging van het goed of in geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, binnen 14 dagen na afgifte van de deze overeenkomst betreffende bescheiden.
 2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag in algemene voorwaarden nimmer een vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 4. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen. Bij een 1e aanmaning worden € 10,- (tien euro) in rekening gebracht aan administratiekosten. Bij een 2e aanmaning bedragen deze kosten € 20,,- (twintig euro). Bij niet voldoen van deze kosten zal een incassobureau worden ingeschakeld.

ARTIKEL 14 – Klachtenregeling 
 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst  moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Een klacht over een product, dienst of de service van de ondernemer kan eveneens worden ingediend via een klachtenformulier op de website van de Stichting Webshop Keurmerk www.keurmerk.info. De klacht wordt dan zowel naar de betreffende ondernemer als naar de Stichting Webshop Keurmerk gestuurd.
 5. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

ARTIKEL 15 - Geschillen 
 1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Geschillen tussen de consument en de ondernemer over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door deze ondernemer te leveren of geleverde producten en diensten, kunnen, met inachtneming van het hierna bepaalde, zowel door de consument als de ondernemer worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Webshop, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag (www.sgc.nl).
 3. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de consument zijn klacht eerst binnen bekwame tijd aan de ondernemer heeft voorgelegd.
 4. Uiterlijk drie maanden nadat het geschil is ontstaan dient het geschil schriftelijk bij de Geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt.
 5. Wanneer de consument een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, is de ondernemer aan deze keuze gebonden. Wanneer de ondernemer dat wil doen, zal de consument binnen vijf weken na een daartoe door de ondernemer schriftelijk gedaan verzoek, schriftelijk dienen uit te spreken of hij zulks ook wenst dan wel het geschil wil laten behandelen door de daartoe bevoegde rechter. Verneemt de ondernemer de keuze van de consument niet binnen de termijn van vijf weken, dan is de ondernemer gerechtigd het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.
 6. De Geschillencommissie doet uitspraak onder de voorwaarden zoals deze zijn vastgesteld in het reglement van de Geschillencommissie. De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies.
 7. De Geschillencommissie zal een geschil niet behandelen of de behandeling staken, indien aan de ondernemer surseance van betaling is verleend, deze in staat van faillissement is geraakt of zijn bedrijfsactiviteiten feitelijk heeft beëindigd, voordat een geschil door de commissie op de zitting is behandeld en een einduitspraak is gewezen.
 8. Indien naast de Geschillencommissie Webshop een andere erkende of bij de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC) of het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) aangesloten geschillencommissie bevoegd is, is voor geschillen betreffende hoofdzakelijk de methode van verkoop of dienstverlening op afstand de Geschillencommissie Webshop bij uitsluiting bevoegd. Voor alle overige geschillen de andere erkende bij SGC of Kifid aangesloten geschillencommissie.

ARTIKEL 16 - Branchegarantie
 
 1. De Stichting Webshop Keurmerk staat garant voor de nakoming van de bindende adviezen van de Geschillencommissie Webshop door haar leden, tenzij het lid besluit het bindend advies binnen twee maanden na de verzending ervan ter toetsing aan de rechter voor te leggen. Deze garantstelling herleeft, indien het bindend advies na toetsing door de rechter in stand is gebleven en het vonnis waaruit dit blijkt, in kracht van gewijsde is gegaan. Tot maximaal een bedrag van €10.000,- per bindend advies, wordt dit bedrag door de Stichting Webshop Keurmerk aan de consument uitgekeerd. Bij bedragen groter dan €10.000,- per bindend advies, wordt €10.000,- uitgekeerd. Voor het meerdere heeft de Stichting Webshop Keurmerk een inspanningsverplichting om ervoor te zorgen dat het lid het bindend advies nakomt.
 2. Voor toepassing van deze garantie is vereist dat de consument een schriftelijk beroep hierop doet bij de Stichting Webshop Keurmerk en dat hij zijn vordering op de ondernemer overdraagt aan de Stichting Webshop Keurmerk. Indien de vordering op de ondernemer meer bedraagt dan €10.000,-, wordt de consument aangeboden zijn vordering voor zover die boven het bedrag van €10.000,- uitkomt over te dragen aan de Stichting Webshop Keurmerk, waarna deze organisatie op eigen naam en kosten de betaling daarvan in rechte zal vragen ter voldoening aan de consument.

ARTIKEL 17 - Aanvullende of afwijkende bepalingen
 
 1. Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

ARTIKEL 18 - Wijziging van de algemene voorwaarden Webshop Keurmerk
 1. De Stichting Webshop Keurmerk zal deze algemene voorwaarden niet wijzigen dan in overleg met de Consumentenbond.
 2. Wijzigingen in deze voorwaarden zijn slechts van kracht nadat deze op daartoe geëigende wijze zijn gepubliceerd, met dien verstande, dat bij toepasselijke wijzigingen gedurende de looptijd van een aanbod de voor de consument meest gunstige bepaling zal prevaleren.
 
Adres Stichting Webshop Keurmerk:
Willemsparkweg 193, 1071 HA  Amsterdam.
 
Laatst gewijzigd 1 november 2014
 
 
 
Aanvullende voorwaarden

Deze aanvullende voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Inkttoko

Gegevens

Inkttoko raadt de koper aan om voor het afronden van de bestelling de inhoud van de bestelling en de gegevens van koper te controleren op juistheid. Vanwege de snelheid van verpakken en verzenden kan Inkttoko mogelijk nadien geen wijzigingen meer doorvoeren en daarom geldt tussen partijen de inhoud van de bestelling van de koper zoals deze door Inkttoko is ontvangen, als juist. Invoerfouten en andere fouten gemaakt bij het verstrekken van de bestelling komen voor rekening en risico van de koper. Eventuele kosten die het gevolg zijn van onjuiste gegevens in de door de koper gedane bestelling zullen dan ook aan de koper worden doorberekend.

Privacy
 • Inkttoko hecht grote waarde aan de privacy van haar klanten. Alle persoonlijke gegevens worden daarom met zorg behandeld en beveiligd opgeslagen. Inkttoko leeft strikt alle op haar rustende verplichtingen op het gebied van de privacy wetgeving na. Inkttoko gebruikt de door de koper verstrekte persoonsgegevens aléén voor het verwerken van de bestelling. Persoonsgegevens zullen door Inkttoko niet worden verstrekt aan derden, tenzij dit voor afhandeling van de betaling noodzakelijk is.
 • Persoonsgegevens kunnen op verzoek van de koper worden gewijzigd.

Betaling

De betalingsmogelijkheden zijn:
 • Betaling via iDeal
 • Betaling via Paypal
 • Vooruitbetaling per overschrijving
 • Betaling onder Rembours (achteraf betalen)
 • Betaling bij afhalen (vooraf of achteraf betalen)
 • Op rekening (alléén in onderling overleg en betaling binnen 7 dagen ná ontvangst)

Vooruitbetaling kan per bank. Bij betaling per bank geldt als datum van betaling de datum van creditering van de bankrekening van Inkttoko.

Eigendomsvoorbehoud en risico

Afgeleverde artikelen blijven eigendom van Inkttoko totdat aan alle betalingsverplichtingen is voldaan. Het risico terzake van de reeds afgeleverde artikelen gaat echter reeds op de koper over op het moment van levering.

Inkttoko raadt aan de geleverde goederen onmiddellijk na ontvangst te inspecteren. Gebreken dienen binnen bekwame tijd, doch uiterlijk binnen twee weken na ontdekking, te worden gemeld. Indien de bestelling onverhoopt niet volledig of onjuist mocht zijn, raadt Inkttoko aan om zo snel mogelijk na ontvangst contact op te nemen met +31 (0)546-76 44 44 of via de e-mail: info@inkttoko.nl

Garantie

Onverminderd de rechten en vorderingen die de koper op grond van de wet toekomen, geeft Inkttoko de volgende specifieke garanties:
 • Huismerk compatible printersupplies: 24 maanden op herstel of vervanging.
 • Huismerk remanufactured printersupplies: 12 maanden garantie.
 • Vulinkt en navulsets: 12 maanden op vervanging.
 • Cartridge-resetters: 12 maanden op vervanging (uitgesloten batterijen)

De koper kan echter geen beroep doen op voormelde garanties in geval van:
 1. Normale slijtage.
 2. Onoordeelkundig gebruik en/ of het niet in acht nemen van de gebruiksaanwijzing.
 3. Aan het artikel door of namens de koper aangebrachte wijzigingen.
 4. Beschadiging door opzet of grove onachtzaamheid.
 5. Door de koper of door de koper ingeschakelde derden op eigen initiatief gedurende de garantietermijn verrichte reparaties aan de geleverde artikelen.
 6. Indien de koper niet of niet volledig heeft voldaan aan zijn betalingsverplichting.

Bij een beroep op voormelde garantie is de koper verplicht zijn claim kenbaar te maken aan Inkttoko voor retournering van het betreffende artikel. Kosten van het retour zenden zijn voor rekening voor Inkttoko.
Bij een beroep op de garantie gelden de volgende voorwaarden:
 1. Er dient binnen de gestelde garantietermijn een garantienummer aangevraagd te worden.
 2. Het betreffende artikel dient zo spoedig mogelijk na het toekennen van het garantienummer opgestuurd te worden.
 3. Het artikel dient deugdelijk verpakt en verstuurd te worden.
 4. In de zending dienen een omschrijving van het probleem, de gegevens van de koper en kopie van de factuur bijgesloten te worden.
 5. Problemen met de verzending bij of door het bedrijf dat zorg draagt voor de verzending naar Inkttoko, zijn voor risico van de koper.

Retournering

Bij retourzendingen hanteren wij de volgende procedure:
 • Er moet binnen 14 werkdagen na ontvangst van de bestelling een retournummer aangevraagd worden via E-mail: info@inkttoko.nl
 • De bestelling dient zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 14 dagen na het toekennen van het retournummer retour gestuurd te worden.
 • De retourartikelen dienen, indien redelijkerwijs mogelijk, onbeschadigd en in originele verpakking geretourneerd te worden.
 • Indien een verpakking beschadigd of aangebroken is, kan Inkttoko een bedrag in mindering brengen op de restitutie.
 • Aangebroken en/of reeds gebruikte verbruiksartikelen, zoals cartridges, vulinkt en toners, zijn uitgesloten van het herroepingsrecht en kunnen daardoor niet retour genomen worden.
 • Onverkoopbare artikelen kunnen niet retour genomen worden.
 • De retourartikelen dienen goed verpakt retour gestuurd te worden.
 • De retourzending dient voldoende gefrankeerd naar ons worden toegestuurd.
 • Op de retourzending dient duidelijk het retournummer vermeld te staan.
 • In de verpakking dient een briefje bijgevoegd te worden met het retournummer en het rekeningnummer van de koper.
 • Problemen met de verzending bij of door het bedrijf dat zorg draagt voor de verzending naar ons, zijn voor risico van de klant.

Aflevering
 • Levering geschiedt bij voorkeur per luchtkussenenveloppen of brievenbusdozen, welke door de brievenbus kunnen.
 • De koper dient bij aflevering van de bestelling in pakketten de vrachtbrief van de transporteur te ondertekenen voor het in ontvangst nemen van de bestelling.
 • Alle zendingen worden door Inkttoko verzekerd verstuurd. Risico van beschadiging en verlies van een zending wordt door Inkttoko gedragen. Na levering/ontvangst gaat het risico van beschadiging en verlies op de koper over.